THỜI KHÓA BIỂU

Đăng lúc: 15:50:52 04/04/2020 (GMT+7)

THỜI KHÓA BIỂU

 
        THỜI KHÓA BIỂU          
Áp dụng từ ngày 30/09/2019                      
Ngày Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C  
Thứ 2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO  
2 Văn - P.Lan Sinh - V.Hoa TCT - L.Lan Sử - Phương MT - OanhC TAnh - Hậu Toán - Hiền Toán - Tuấn Địa - LanA Văn - Ngà Nhạc - K.Cường TAnh - Huế  
3 Sinh - V.Hoa Văn - Ngà Văn - Hương Toán - Hằng CN - N.Hải Văn - Bình Văn - Minh TAnh - Hậu Toán - Hiền Hóa - Hà TCT - Tuấn Lý - Tuyến  
4 Lý - Hạnh Văn - Ngà Văn - Hương Toán - Hằng Địa - LanA Văn - Bình Văn - Minh Sử - Phương TAnh - Huế Toán - L.Lan Toán - Tuấn Nhạc - K.Cường  
5             CN - N.Hải Hóa - Hà TCT - Trị Lý - Tuyến Văn - P.Lan Văn - Minh  
Thứ 3 1 Toán - Hằng Sinh - V.Hoa Sử - Ngà Sử - Phương Toán - L.Lan Lý - Tuyến Nhạc - K.Cường CN - N.Hải Hóa - Hà TCT - Tuấn TCV - Minh TAnh - Huế  
2 GDCD - Bình Văn - Ngà Lý - Hạnh TAnh - LanB Sử - Phương Sinh - Bảy Địa - LanA Toán - Tuấn CN - N.Hải Toán - L.Lan Hóa - Hà TCV - Minh  
3 Toán - Hằng TAnh - Huế Sinh - V.Hoa Sinh - N.Hải Lý - Tuyến Toán - Hạnh TAnh - LanB Hóa - Hà Văn - Yến Văn - Ngà Sinh - Bảy Văn - Minh  
4 TAnh - Huế Toán - Hằng Toán - Hạnh TCT - Tuấn TAnh - LanB Văn - Bình Sử - Phương Địa - LanA Văn - Yến Nhạc - K.Cường Địa - Sương Sinh - Bảy  
5 TD - Thủy Lý - Hạnh CN - V.Hoa Địa - LanA Văn - Bình Sử - Phương MT - OanhC GDCD - Yến Nhạc - K.Cường Sinh - Bảy Lý - Tuyến Địa - Sương  
Thứ 4 1 TAnh - Huế Địa - LanA MT - OanhC Sinh - N.Hải Toán - L.Lan Sử - Phương TCT - Hạnh TAnh - Hậu TD - Thủy Địa - Sương Văn - P.Lan CN - V.Hoa  
2 Nhạc - K.Cường TAnh - Huế Sinh - V.Hoa Địa - LanA TAnh - LanB Sinh - Bảy Sử - Phương TCT - Hạnh MT - OanhC Lý - Tuyến GDCD - Yến Toán - Hiền  
3 Văn - P.Lan TD - Thủy GDCD - Bình Lý - Tuyến Địa - LanA Toán - Hạnh CN - N.Hải MT - OanhC GDCD - Yến Toán - L.Lan Hóa - Hà Sinh - Bảy  
4 Sử - Ngà TCV - Hương Địa - Sương GDCD - Bình TC A - LanB TAnh - Hậu Hóa - Hà Sử - Phương Sinh - Bảy GDCD - Yến CN - V.Hoa Toán - Hiền  
5 CN - V.Hoa GDCD - Bình Văn - Hương TAnh - LanB Nhạc - K.Cường TD - Thủy Toán - Hiền Sinh - Bảy Văn - Yến Văn - Ngà Sử - Phương Hóa - Hà  
Thứ 5 1 Văn - P.Lan Toán - Hằng Toán - Hạnh Văn - Hương Sử - Phương Địa - LanA Văn - Minh Toán - Tuấn Toán - Hiền Văn - Ngà TAnh - Hậu TD - C.Cường  
2 Văn - P.Lan Toán - Hằng Toán - Hạnh TAnh - LanB Văn - Bình CN - N.Hải Toán - Hiền TAnh - Hậu Sử - Phương Văn - Ngà Toán - Tuấn Văn - Minh  
3 Địa - LanA MT - OanhC Văn - Hương CN - N.Hải TAnh - LanB Văn - Bình Sinh - Bảy Văn - Yến Toán - Hiền Hóa - Hà TD - C.Cường Sử - Phương  
4 TCT - Tuấn Văn - Ngà TAnh - Hậu Toán - Hằng GDCD - Bình Toán - Hạnh TAnh - LanB Sinh - Bảy Văn - Yến TD - C.Cường Văn - P.Lan Hóa - Hà  
5                          
Thứ 6 1 CN - V.Hoa Toán - Hằng TAnh - Hậu Văn - Hương TD - Thủy MT - OanhC Lý - Tuyến Toán - Tuấn Toán - Hiền Địa - Sương Văn - P.Lan Văn - Minh  
2 TAnh - Huế Nhạc - K.Cường TD - Thủy Văn - Hương Sinh - Bảy TAnh - Hậu Toán - Hiền Lý - Tuyến Sử - Phương TAnh - LanB Văn - P.Lan Văn - Minh  
3 Toán - Hằng TCT - L.Lan CN - V.Hoa TD - Thủy Văn - Bình TC A - LanB TD - C.Cường Văn - Yến TAnh - Huế Sinh - Bảy Toán - Tuấn Toán - Hiền  
4 MT - OanhC CN - V.Hoa Nhạc - K.Cường TC A - LanB Văn - Bình TCT - Tuấn Sinh - Bảy Văn - Yến Lý - Tuyến TCV - Minh TAnh - Hậu Địa - Sương  
5       Nhạc - K.Cường Toán - L.Lan GDCD - Bình GDCD - Yến TD - C.Cường Sinh - Bảy Sử - Phương Địa - Sương TCT - Tuấn  
Thứ 7 1 Toán - Hằng TAnh - Huế TCV - Hương MT - OanhC TCT - Tuấn Địa - LanA Hóa - Hà Nhạc - K.Cường CN - N.Hải CN - V.Hoa Lý - Tuyến GDCD - Yến  
2 TCV - P.Lan CN - V.Hoa Toán - Hạnh Văn - Hương Sinh - Bảy Nhạc - K.Cường TAnh - LanB Văn - Yến Hóa - Hà Toán - L.Lan Toán - Tuấn Lý - Tuyến  
3 Sinh - V.Hoa Sử - Ngà TAnh - Hậu Toán - Hằng Toán - L.Lan Toán - Hạnh Văn - Minh CN - N.Hải TAnh - Huế TAnh - LanB Sinh - Bảy Toán - Hiền  
4 SH - Hằng SH - Huế SH - Thủy SH - Hương SH - L.Lan SH - Hậu SH - LanA SH - N.Hải SH - Hiền SH - Ngà SH - P.Lan SH - Minh  
5                          
                        P.Hiệu trưởng    
                             
                             
                        Nhữ Quốc Trị    

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
22375